Scanbewerkingen – instellingen

U kunt deze instellingen hier beheren: BeschermingScansAangepaste scanbewerkingen

Met het scherm Scanparameters kunt u het bereik instellen of wijzigen van antivirusscans die kunnen worden uitgevoerd via BeschermingScans. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de scaninstellingen op te slaan.

Opmerking: hoewel er voor sommige vooraf gedefinieerde scanbewerkingen aanpasbare instellingen beschikbaar zijn, is het raadzaam alleen de instellingen voor Aangepaste scanbewerkingen te wijzigen.

Een naam opgeven voor een scanbewerking

Geef in het gedeelte Scan een naam en een beschrijving voor uw scanbewerking op.

Voor Aangepaste scanbewerkingen wordt deze informatie weergegeven in het overzicht dat u kunt weergeven via BeschermingScansAangepaste scanbewerkingen, zodat u deze gemakkelijk kunt herkennen.

Scangebieden definiëren

In Scangebieden kunt u aan de hand van de vervolgkeuzelijst de gegevensruimte selecteren die tijdens de scanbewerking moet worden onderzocht. U kunt de volgende gebieden scannen:

 • Opslagstations en verwisselbare media: de opties in dit gedeelte gelden voor gegevens die worden opgeslagen op fysieke apparaten, zoals harde schijven en USB-sticks.
 • In het geheugen geladen autostartprogramma's en -modules: de opties in dit gedeelte gelden voor toepassingen en processen die worden gestart nadat het systeem is opgestart of die op de achtergrond worden uitgevoerd.
 • Interactieve selectie: deze optie zorgt ervoor dat u een locatie op uw pc moet opgeven wanneer u een scanbewerking uitvoert.
 • Rootkit: u kunt kiezen tussen verschillende grondigheidsniveaus. Rootkits (volledige scan) is de grondigste, maar ook de traagste optie.

Als u nog een gebied aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een gebied wilt verwijderen, klikt u achtereenvolgens op de rij in kwestie en op Verwijderen.

Bestandstypen opgeven

Bij Bestandstypen kunt u de scanbewerking zo configureren dat alle bestanden in het gedefinieerde gebied worden geanalyseerd door Alle bestanden scannen (traagst) te selecteren. U kunt de scanbewerking ook zo configureren dat alleen die bestanden worden geanalyseerd die doorgaans kwetsbaar zijn voor malware. Selecteer een van de volgende opties:

 • Content (traag): de indeling van elk bestand wordt bepaald op basis van de inhoud en vervolgens worden de bestanden gescand die doorgaans als kwetsbaar voor malware worden beschouwd. Deze optie is nuttig als de bestandsinhoud afwijkt van het extensietype in de bestandsnaam.
 • Bestandsnaamextensie (snel): hierbij worden alleen bestanden met riskante extensies, zoals .exe, .com en .bat, gescand. U kunt ook op Toevoegen klikken om de extensietypen op te geven die moeten worden geanalyseerd tijdens de scanbewerking. In dat geval worden alleen de opgegeven extensietypen gescand.

Opmerking: voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen is Content standaard geselecteerd, aangezien deze optie de ideale balans tussen grondigheid en snelheid biedt. Alle bestanden scannen is de grondigste, maar ook de traagste optie.

Andere scaninstellingen

Via de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van een scanbewerking beheren.

Gevoeligheid

Op het scherm Gevoeligheid kunt u de volgende instellingen voor de scanbewerking opgeven:

 • Heuristiek: aan de hand van heuristische analyse kan Avast onbekende malware detecteren door programmacode te analyseren van opdrachten die op kwaadwillige bedoelingen kunnen duiden. Geef uw voorkeuren voor de volgende opties op:
  • Gebruik de oranje balken om het gewenste gevoeligheidsniveau voor de heuristische analyse in te stellen. De standaardinstelling voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen is Normaal (drie balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat malware wordt gedetecteerd, maar zal ook het aantal fout-positieve meldingen (bestanden die onterecht als malware worden aangemerkt) toenemen.
  • Schakel Code-emulatie gebruiken in om vermoedelijke malware uit te pakken en te testen in een geëmuleerde omgeving waarin het bestand geen schade op uw pc kan aanrichten. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen.
 • Gevoeligheid: schakel het selectievakje Alle bestanden controleren (zeer tijdrovend bij grote bestanden) in als tijdens de scanbewerking bestanden als geheel moeten worden geanalyseerd in plaats van alleen de delen die doorgaans worden getroffen door schadelijke programmacode. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de scanbewerking langzamer, maar ook grondiger uitgevoerd.
 • Mogelijk ongewenst programma en verdachte bestanden: schakel het selectievakje Scannen op mogelijk ongewenste programma's in als u ook wilt scannen op ongemerkt bij andere programma's gedownloade toepassingen die doorgaans ongewenste activiteiten uitvoeren.
 • Koppelingen: schakel het selectievakje Koppelingen volgen tijdens scannen in om Avast in staat te stellen ook bestanden te scannen die worden gebruikt door de bestanden die worden gecontroleerd op mogelijk schadelijke inhoud. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen.

Opmerking: hoe meer opties u selecteert en hoe hoger de gevoeligheid, des te grondiger uw pc wordt gecontroleerd. Bij een hogere gevoeligheid nemen scanbewerkingen meer tijd in beslag, is de kans op fout-positieve meldingen groter en worden er meer bronnen verbruikt op uw pc.

Compressieprogramma's

Op het scherm Compressieprogramma's kunt u aangeven welke gecomprimeerde bestandstypen tijdens de scanbewerking moeten worden uitgepakt, bijvoorbeeld .zip en .rar. Bestanden kunnen beter op malware worden geanalyseerd wanneer deze zijn uitgepakt. Het uitpakken van een bestand is hetzelfde als het extraheren van een bestand uit een archief. De originele archieven, met inbegrip van de bestanden, blijven intact tijdens scanbewerkingen.

Standaard zijn de selectievakjes Zelf-extraherende archieven, Droppers en NTFS-streams ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen. Andere archieftypen hoeven niet te worden gescand omdat ze alleen schade aan uw pc kunnen aanrichten als ze worden uitgepakt. Als u het selectievakje Alle compressieformaten inschakelt, worden alle archiefbestanden geanalyseerd. Hierdoor nemen scanbewerkingen veel meer tijd in beslag.

Opmerking: voor meer informatie over een bepaald bestandstype kunt u het selectievakje voor dat type inschakelen en de informatie onder Beschrijving van compressieprogramma onder aan het scherm bekijken.

Acties

Op het scherm Acties kunt u automatische reacties configureren voor de dreigingen die worden gedetecteerd tijdens de scanbewerking.

Voer deze stappen uit:

 1. Schakel Automatisch acties uitvoeren tijdens scannen (schakel dit selectievakje in en selecteer een actie) (standaard uitgeschakeld voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen) in.
 2. Selecteer een bestandstype (Virus, Mogelijk ongewenst programma of Verdacht) en selecteer de actie die moet worden toegepast:
  Opmerking: u kunt verschillende acties opgeven voor elke detectietype.
  • Automatisch verwerken: er wordt geprobeerd het bestand te herstellen. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar de viruskluis verplaatst. Lukt dit ook niet, dan wordt het bestand verwijderd.
  • Naar kluis verplaatsen: het bestand wordt in de viruskluis geplaatst zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
  • Herstellen: de schadelijke programmacode wordt verwijderd als het bestand alleen gedeeltelijk is geïnfecteerd. Deze actie is niet mogelijk als de volledige programmacode uit malware bestaat.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u het bestand voorgoed van uw computer.
  • Geen actie: de inhoud of locatie van het bestand wordt niet gewijzigd (niet aanbevolen als automatische actie).
 3. Schakel het selectievakje De geselecteerde actie zo nodig uitvoeren bij het opnieuw starten in als de acties moeten worden uitgevoerd wanneer de pc opnieuw wordt gestart (standaard ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen).
 4. Geef de actie op die moet worden uitgevoerd als tijdens de scanbewerking een schadelijk of verdacht bestand of programma in een archief wordt gedetecteerd (opgegeven in Compressieprogramma's):
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, niets doen (standaardoptie voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen): er wordt geprobeerd het bestand of programma uit het archief te verwijderen, maar het hele archief wordt niet verwijderd.
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, het hele archief verwijderen: als het niet lukt om het bestand of programma daarin te verwijderen, wordt het hele archief verwijderd.
  • Altijd het hele archief verwijderen: het hele archief wordt verwijderd.
 5. Klik op OK.

Prestaties

Geef de volgende instellingen voor de scanbewerking op:

 • Scanprioriteit: gebruik de oranje balken om de prioriteit van de scanbewerking op te geven wanneer er ook andere toepassingen worden uitgevoerd op uw systeem. Bij een hogere prioriteit wordt de scanbewerking sneller uitgevoerd, maar worden andere toepassingen trager. Normaal (twee balken) is de standaardinstelling voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen.
 • Scan versnellen door de persistente cache te gebruiken: hiermee kan tijdens de scanbewerking worden gebruikgemaakt van de bewaarde gegevens van eerder gescande bestanden. Vertrouwde bestanden die al zijn geverifieerd als veilig worden niet opnieuw gescand, zodat scanbewerkingen sneller kunnen worden verwerkt. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scanbewerkingen.
 • Gegevens over gescande bestanden bewaren in de persistent cache: er worden gegevens over gescande bestanden in het permanente geheugen van uw systeem opgeslagen, zodat voor toekomstige scanbewerkingen gebruik kan worden gemaakt van deze gegevens en deze scanbewerkingen sneller kunnen worden uitgevoerd. De gegevens in de persistente cache gaan niet verloren wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart of de virusdefinities worden bijgewerkt.
 • Scannen versnellen door bestanden te lezen in de opslagvolgorde op de schijf: als u dit selectievakje inschakelt, is er tijdens een scanbewerking minder tijd nodig om de opgeslagen gegevens te vinden, omdat de bestanden worden gescand in de volgorde waarin de fysieke gegevens zijn opgeslagen op de schijf, niet in de volgorde waarin de bestanden zijn ingedeeld in het bestandssysteem. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld om nieuwe aangepaste scanbewerkingen sneller te maken, maar deze optie is alleen effectief voor NTFS-stations (New Technology File System).

Rapportbestand

Via het scherm Rapportbestand kunt u aangeven of er na elke scanbewerking een rapport moet worden gegenereerd. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van Avast, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Voer deze stappen uit om automatische scanrapporten te genereren:

 1. Schakel Rapportbestand genereren in.
 2. Configureer de volgende instellingen:
  • Bestandsnaam: geef een naam voor het rapportbestand op.
  • Bestandstype: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
  • Als het bestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 3. Geef de inhoud van het rapport op:
  • Geïnfecteerde items: bestanden en gebieden van de gescande omgeving die met malware zijn geïnfecteerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Persistente fouten: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Zachte fouten: minder ernstige fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kan worden gescand omdat het in gebruik is.
  • Schone items: bestanden en gebieden die als schoon zijn aangemerkt. Als u deze optie inschakelt, worden de rapporten erg omvangrijk.
  • Overgeslagen items: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.
 4. Klik op OK.

Rapportbestanden worden opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\Alle gebruikers\Application Data\Avast Software\Avast\report

Uitsluitingen

Op het scherm Uitsluitingen kunt u aangeven welke bestanden of mappen moeten worden genegeerd tijdens de scanbewerking. Als u een nieuw item wilt toevoegen, typt u de locatie handmatig in het tekstvak of klikt u op Bladeren, selecteert u de map in kwestie en klikt u op OK.

Als u nog een locatie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een locatie wilt verwijderen, klikt u op de rij in kwestie en klikt u op Verwijderen.

Bestands- en maplocaties kunnen de jokertekens ? en * bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle HTML-bestanden wilt uitsluiten, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u een map en de bijbehorende submappen wilt uitsluiten, voegt u \* aan het einde van de mapnaam toe, bijvoorbeeld C:\voorbeeld\* .
 • Als u alle bestanden wilt uitsluiten die op een bepaalde manier zijn gelabeld op een van uw stations, kunt u ?:\ toevoegen voor het pad, bijvoorbeeld ?:\voorbeeld.exe .

Opmerking: de uitsluitingen die u op dit scherm opgeeft, gelden alleen voor de geselecteerde scanbewerking en hebben geen invloed op andere scanbewerkingen of schilden. Als u een locatie wilt uitsluiten van alle antiviruscans en schilden, gaat u naar MenuInstellingenAlgemeenUitsluitingen om de locatie op te geven.

Plannen

Voer de volgende stappen uit om de scanbewerking te plannen:

 1. Schakel Deze scan plannen in en geef aan of de scanbewerking één keer (Eenmalig) of regelmatig (Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks) moet worden uitgevoerd.
 2. Stel uw voorkeuren voor de volgende opties in:
  • Scan niet starten als batterijvoeding actief is: als u deze optie inschakelt, worden planningsinstellingen genegeerd als uw computer niet is aangesloten op een voedingsbron.
  • Scanproces onderbreken bij activeren batterijmodus: als u deze optie inschakelt, wordt de scanbewerking onderbroken als de stekker van uw computer tijdens de scanbewerking wordt losgekoppeld van de voedingsbron.
  • Het systeem afsluiten na beëindiging van de scan: als u deze optie inschakelt, wordt uw pc automatisch uitgeschakeld na de scanbewerking.
 3. Stel het tijdstip in waarop de scanbewerking moet worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor de 24-uursnotatie.
 4. Geef aan op welke dag de scanbewerking moet worden uitgevoerd.
 5. Klik op OK.

Opmerking: geplande scanbewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer uw pc is uitgeschakeld.